ประวัติการก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก

 

ประวัติความเป็นมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 ให้แบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เริ่มดำเนินการในระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 นายประทีป จารุโยธิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ คนแรก เข้าบุกเบิกการทำงาน โดยการปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์บนเขาสมอแคลง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นสถานีโทรทัศน์ชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก สามารถออกอากาศผลิตข่าวและรายการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนภาคเหนือตอนล่างได้ บุคคลากรปฏิบัติงานขณะนั้น ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์อีกหน้าที่หนึ่ง แม้นจะจำกัดด้วยบุคคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานในระยะแรก แต่ ศปข.4 ก็สามารถดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และได้รับการยกย่อง จากหน่วยงานส่วนกลางอย่างมากมาย สำหรับอาคาร ศปข.4 ในระยะแรก ได้ขอยืมอาคารศาลาประชาคม ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นอาคารที่ทำการชั่วคราว ขณะเดียวกันในต้นปี 2532 ได้ทำการดัดแปลงอาคารเครื่องส่งบนเขาสมอแคลง เป็นห้องส่งโทรทัศน์ชั่วคราว เพื่อใช้แสดงรายการ,ผลิตรายการ และข่าว ตอบสนองความต้องการประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และได้ทำพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (เขาสมอแคลง) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 การดำเนินงานการจัดสร้างอาคาร 1.ด้านการจัดหา ที่ดิน...ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ จากองค์กรทอผ้า กระทรวงกลาโหม บริเวณถนนเอกาทศรถ จำนวน 7 ไร่เศษ เนื่องจากเป็นที่ต่ำมาก จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้ของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 จำนวน 1,500,000.- บาท ทำการถมดินสูงเท่ากับระดับถนน และก็กลายเป็นสถานที่ทำการปัจจุบัน 2. ด้านการจัดสร้าง...อาคารที่ทำการศูนย์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 22,300,000.-บาท แบ่งการดำเนินเป็นระยะได้แก่ 2.1 ระยะแรกปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณจำนวน 2,825,000.-บาท 2.2 ระยะที่สองปีงบประมาณ 2533ได้รับงบประมาณจำนวน 8,475,000.-บาท 2.3 ระยะที่สามปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณจำนวน 11,000,000.-บาท การก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 แล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 โดยห้างหุ้นส่วน อุบลธวัชชัยก่อสร้าง และวันที่ 1 สิงหาคม 2534 จึงได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ อาคารที่ทำการใหม่แห่งนี้ทั้งหมด ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารหลังใหม่เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และได้ทำการประชาสัมพันธ์ นโยบาย ของรัฐบาลตลอดมา กลายเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นที่ประจักแก่ประชาชน ในเขตให้บริการเป็นอย่างดี และได้ทำการขยาย สถานีเครื่องส่งให้ครอบคลุม ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ยกระดับ จากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ดังปัจจุบัน โดยมีหน้าที่ 1.ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ( 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 3. กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์พื้นที่ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านสื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 9 สถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์ 1 สถานี ได้แก่ 1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 2.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ 3.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย 4.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร 5.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ 6.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก 7.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด 8.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 9.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุโขทัย 10.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 3.พัฒนารูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar