โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 มีการแบ่งหน่วยงานและภารกิจออกเป็น 3 กลุ่มงาน 6 ส่วนงาน/ฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 1.กลุ่มงานสนับสนุน (Auxiliary) ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย - งานธุรการ - งานการเงิน - งานพัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 1.2 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก 1.3 การบริหารจัดการ ด้านการอำนวยการ การดำเนินงานธุรการทั่วไป และการจัดทำแผน/บริหารแผนและจัดทำรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2. กลุ่มงานวิชาการ (staff) ประกอบด้วย 2.1 ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 2.1.1ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.1.2 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ/ระดับพื้นที่ 2.1.3 จัดทำแผนและประสานงานทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 2.1.4 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 2.1.5 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก 2.1.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวผ่านสื่ออื่น ๆ 2.2 ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 2.2.1 ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชน 2.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสำรวจประชามติ 2.2.3 ติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์ 2.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน 2.2.5 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 2.2.6 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก 2.2.7 การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวผ่านสื่ออื่น ๆ 3. กลุ่มงานปฏิบัติการ (Line) ประกอบด้วย 3.1 ส่วนเทคนิค มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 3.1.1 การบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ 3.1.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงและการแพร่ภาพโทรทัศน์ 3.1.6 สนับสนุนและให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก 3.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 สถานี (7 จังหวัด ) บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 3.2.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 3.2.2 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3.2.3 ผลิตข้อมูลข่าวสาร/ข่าวทางวิทยุกระจายเสีย 3.2.4 จัดหาข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุกระจายเสียง 3.2.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุกระจายเสียง 3.2.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต 3.2.7 จัดสรรเวลาและควบคุมการออกอากาศ 3.2.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงวิทยุ 3.2.9 สนับสนุนและให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก 3.3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 3.3.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 3.3.2 ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3.3.3 ผลิตข้อมูลข่าวสาร/ข่าวทางวิทยุโทรทัศน์ 3.3.4 จัดหาข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3.3.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3.3.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต 3.3.7 จัดสรรเวลาและควบคุมการออกอากาศ 3.3.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงและการแพร่ภาพโทรทัศน์ 3.3.9 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar