วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

วิสัยทัศน์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

"องค์กรหลักด้านประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน มนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง"

พันธกิจ(MISSION)

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่

3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน

4. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนมนความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่านิยมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (PASTEL)

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement)

3. พร้อมให้บริการ (Service Mind)

4. ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Team Work,Integration)

5. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)

6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar