รายนามผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

นางสาวอัชณัฐ  ปรารถนารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

นายนิพนธ์ วัฒนประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

นางศิริรัตน์ อ่อนดี
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

นายเกษมสุข บุญวิชิต
ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค

นางสาววนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ สัสดีแพง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายสัจจา ปัญญาธิ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวสาลิน เมืองหมุด
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก

นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

นายดิเรก  ยคชรัตน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุพรรัตน์ วัฒนดำรงค์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

นางสุรีย์ แสงทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด

นางวชิราภรณ์ น้อยยม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นายสุภาพ พวงสมบัติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวนันทนีย์ ติบใจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเบญจภัทร หมวกทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวฐานิตา แจ้งชัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar