รายนามผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

 

นางระพีพร มีสอาด
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

นายนิพนธ์ วัฒนประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

นายเกษมสุข บุญวิชิต
ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค

นางสาววนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ สัสดีแพง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายสัจจา ปัญญาธิ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

นางศิริรัตน์ อ่อนดี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก

นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางสาวสาลิน เมืองหมุด
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

นางสุรีย์ แสงทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด

นางวชิราภรณ์ น้อยยม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

 

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นายสุภาพ พวงสมบัติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวนันทนีย์ ติบใจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

 

นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเบญจภัทร หมวกทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

 

นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นางสาวฐานิตา แจ้งชัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีคะแนนโหวต :