รายนามผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

 

นางระพีพร มีสอาด
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

นายนิพนธ์ วัฒนประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

นายเกษมสุข บุญวิชิต
ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค

นางสาววนินทร โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุริน รักษาแก้ว
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ สัสดีแพง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร

นางศิริรัตน์ อ่อนดี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก

นางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางสาวสาลิน เมืองหมุด
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวนันทนีย์ ติบใจ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

นางเบญจภัทร หมวกทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

นางสุรีย์ แสงทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายแสงสูรย์ สงพูล
รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด

นางวชิราภรณ์ น้อยยม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

นายสุภาพ พวงสมบัติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

นางศศิธร สุดเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมนึก สร้อยวิชา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีคะแนนโหวต :