บทบาทและหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.กลุ่มงานสนับสนุน (Auxiliary) ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย - งานธุรการ - งานการเงิน - งานพัสดุ

1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

1.2 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

1.3 การบริหารจัดการ ด้านการอำนวยการ การดำเนินงานธุรการทั่วไป และการจัดทำแผน/บริหารแผนและจัดทำรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

2. กลุ่มงานวิชาการ (staff) ประกอบด้วย

2.1 ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

2.1.1ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.1.2 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ/ระดับพื้นที่

2.1.3 จัดทำแผนและประสานงานทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

2.1.4 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

2.1.5 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

2.1.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวผ่านสื่ออื่น ๆ

2.2 ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

2.2.1 ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชน

2.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสำรวจประชามติ

2.2.3 ติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์

2.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน

2.2.5 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

2.2.6 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

2.2.7 การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวผ่านสื่ออื่น ๆ

3. กลุ่มงานปฏิบัติการ (Line) ประกอบด้วย

3.1 ส่วนเทคนิค มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

3.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท

3.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

3.1.3 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงและการแพร่ภาพโทรทัศน์

3.1.5 สนับสนุนและให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

3.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 สถานี (7 จังหวัด ) บทบาทหน้าที่ ดังนี้

3.2.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

3.2.2 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3.2.3 ผลิตข้อมูลข่าวสาร/ข่าวทางวิทยุกระจายเสีย

3.2.4 จัดหาข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุกระจายเสียง

3.2.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุกระจายเสียง

3.2.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต

3.2.7 จัดสรรเวลาและควบคุมการออกอากาศ

3.2.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงวิทยุ

3.2.9 สนับสนุนและให้การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

3.3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก บทบาทหน้าที่ ดังนี้

3.3.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์

3.3.2 ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3.3.3 ผลิตข้อมูลข่าวสาร/ข่าวทางวิทยุโทรทัศน์

3.3.4 จัดหาข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุโทรทัศน์

3.3.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าววิทยุโทรทัศน์

3.3.6 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการ/ข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต

3.3.7 จัดสรรเวลาและควบคุมการออกอากาศ

3.3.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงและการแพร่ภาพโทรทัศน์

3.3.9 สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar