ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

ทุ่งกังหันลมเขาค้อรัฐบาลจัดหาและการส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานประเภทต่างๆ โดยเน้นที่พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ด้วยความสําคัญของการใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส ที่มีปริมาณลดลงจากการบริโภคในอัตราเพิ่มขึ้น ทําให้ประเทศไทย ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พิจารณารับซื้อไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 โครงการผลิตไฟฟ้า โดยใช้กังหันลมที่มีแกนหมุนในแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลลมบริเวณโครงการฯ พบว่ามีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5-6 เมตรต่อวินาที คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 60 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งสมอ และ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการ อ.เขาค้อ ประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นโล่งไม่มีสิ่งกีดขวางการพัดของลมอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลสําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์พื้นที่กับกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว โดยเขตป่ามาตรา4(1) 196-0-0 ไร่ และ เขตป่าถาวร 254-2-0 ไร่ รวม 450-2-0 ไร่ โดยพื้นที่โครงทั้งหมดเป็นเขตป่าไม้ ผ่อนผันให้ชาวบ้านในพื้นที่ทํากิน โดยเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรกรรม ปลูกพืชผักและพืชล้มลุก ซึ่งโครงการได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากเกษตรกรที่ครอบครองทําไร่ บริเวณจุดตั้งกังหันลม โดยจ่ายค่าชดเชย ในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนแนวสายส่งได้มีการจัดทําประชาพิจารณ์และมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการปักเสาพาดสายได้ในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการจะประกอบด้วยจุดติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 24 จุด ใช้พื้นที่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 1 - 5 ไร่ต่อต้น และเมื่อสร้างเสร็จแล้วใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ต่อกังหันลม 1 ต้น 


ทุ่งกังหันลม เขาค้อ ถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ และได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกิจกรรมสนุกสนานในบริเวณทุ่งกังหันลมแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านชาวเขา บ้านเพชรดํา ในตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จุดที่ตั้งของโครงการอยู่บนยอดเนินเขาสูง กว่าระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,050 เมตร มีต้นกังหันลมกระจายอยู่ในพื้นที่ จํานวน 24 ต้น แต่ละต้นมีความสูงประมาณ 100 เมตร ทําให้กลายเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของอําเภอเขาค้อ ภายในทุ่งก็สามารถเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป เช็คอิน โดยมีบริการรถไฟฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาร่วมให้บริการนําเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณทางเข้ามีร้านค้าจากกลุ่มชาวเขา และทุ่งไร่ในบริเวณนี้ มาร่วมจัดกิจกรรม ร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสดใส ไร่สตรอเบอรี่ กิจกรรมโล้ชิงช้าม้ง และนั่งรถสามล้อเลื่อนชาวเขา หรือฟอร์มูล่าม้ง 


การเดินทางเข้าไปยังทุ่งกังหันลมเขาค้อ หมู่บ้านเพชรดําก็ไม่ยาก เส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง จากถนนสายหลัก 2196 หากมาจากแคมป์สนก็เลยแยกทุ่งสมอไป 3 กม. จะมีป้ายหมู่บ้านเพชรดํา ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กม.ก็จะถึงทุ่งกังหันลม หรือสังเกตง่ายๆ จากเสาไฟฟ้าต้นใหญ่จากโครงการนั่นเอง จากแคมป์สนมา เสาไฟเลี้ยวไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลย เพราะเป็นเสาไฟที่ทําหน้าที่ลําเรียงกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขาค้อ ส่งต่อไปยังแหล่งรับซื้อที่ ที่สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หล่มสัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
สุปราณี เทศประสิทธิ์ : เรียบเรียง
prd_r4_9@hotmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar