สะพานข้ามแยกอินโดจีน ศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแห่งโอกาสในอาเซียน

 

 

 

สะพานข้ามแยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในเส้นทางหลักที่ใช้เชื่อมระหว่างภาคตะวันออก กับภาคตะวันตก ลดความแออัด และยังใช้บริการขนส่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง พร้อมลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี 


โดยเส้นทางดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านทางด่านการค้าชายแดนสำคัญต่างๆ ได้แก่ ด่านแม่สอด ด่านภูดู่ ด่านมุกดาหาร ด่านเชียงของ และด่านเชียงแสน
อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามเส้นทางหลักในการเชื่อมโยง East-West Economic Corridor เชื่อมเศรษฐกิจมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก 

สำหรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือ เส้นทางหมายเลข 9 (R9) เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสของความร่วมมือกันในประเทศอาเซียนอีกด้วย

    

  

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar