คณะรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ พร้อมรับทราบแนวทางการเปิดประเทศ

คณะรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ พร้อมรับทราบแนวทางการเปิดประเทศ

logomain

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาเยียวยาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะแนวทางการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำและเปิดสถานบันเทิง จำหน่ายแอลกอฮอล์ 1 ธันวาคมนี้ ภายหลังนายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ครม.จะรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2564 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2564 รวมถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2564

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลคลองควาย ตําบลบางเตย ตําบลสามโคก ตําบลบ้านปทุม และตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ....และขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

กระทรวงการคลัง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan รวมถึงขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัติร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน จังหวัดนครพนม

สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ขอความเห็นชอบ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....

ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :