รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวนสมาชิกกองทุนโตต่อเนื่องหลายเท่า กว่า 2.4 ล้านคนแล้ว

รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวนสมาชิกกองทุนโตต่อเนื่องหลายเท่า กว่า 2.4 ล้านคนแล้ว

logomain

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ครม.อนุมัติงบกลางปี 2564 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวม 505.39 ล้านบาท ให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก กอช. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากในช่วงปี 2561 -2564 มีอัตราการเติบโตของสมาชิกและการนำเงินส่งออมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็น 2.44 ล้านคน  ทำให้ในปี 2565 คาดว่า รัฐจะต้องจ่ายเงินสมทบประมาณ 805.39 ล้านบาท  ซึ่ง กอช. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2565 แล้ว 300 ล้านบาท จึงเสนอขอจัดสรรงบเพิ่มเติมดังกล่าว

กองทุนการออมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและประกันการจ่ายบำนาญเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ที่นำส่งเงินออมตามระดับอายุของผู้เป็นสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินสะสม  เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับสมาชิก  ช่วงอายุของสมาชิก 15-30 ปี รัฐสมทบร้อยละ  50  ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี  ช่วงอายุของสมาชิกมากกว่า 30-50 ปี รัฐสมทบร้อยละ 80 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี  และช่วงอายุของสมาชิกมากกว่า 50-60 ปี รัฐสมทบร้อยละ 100 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

รัฐบาลได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการวางแผนชีวิตในระยะยาว เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ มีเงินพอใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงสูงอายุและยามจำเป็น

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :