ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ช่วยลดภาระรายจ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน

ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ช่วยลดภาระรายจ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน

logomain

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยเงินสมทบงวดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราจากเดิมร้อยละ 5 ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ต่อเดือน 

ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือจ่ายสมทบ 235 บาทต่อเดือน (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 

การลดเงินสมทบครั้งนี้ จะช่วยลดภาระรายจ่ายแก่นายจ้างกว่า 4.8 แสนราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกกว่า 13 ล้านคน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :