ครม. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

ครม. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "Iegarfue - NN เคาะ! ขยายระยะเวลาต่างชาติ พำนักในประเทศไทย ® thainews.prd.go.th สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-31 มี.ค.66 ดังนี้

1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน

2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน

3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน

สำหรับการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :