ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปอีก 2 ปี

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปอีก 2 ปี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ครม. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย.นี้ เป็นวันที่ 24 ก.ย.67 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาสำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินชดเชยแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ได้พิจารณาแล้วว่ายังมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา สกนช. ไม่สามารถลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามแผนที่วางกำหนดไว้จนทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดสภาพคล่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก จูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายพืชผลทางเกษตร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :