กรมวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ร่วมมือด้านการปลูก สกัด วิจัยพืชกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

กรมวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ร่วมมือด้านการปลูก สกัด วิจัยพืชกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ความร่วมมือกันครั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา-กัญชงให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูก การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาวะแวดล้อมที่ปลูก การพัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีสารสำคัญสูงและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตสารสกัดและแปรรูปพืชกัญชากัญชงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐานสากล  และดำเนินการร่วมกันในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากร และการใช้ทรัพยากร ของทั้งสี่ฝ่าย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้โครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :