ครม. อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน 4,019 ล้านบาท ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง ปี 2565/2566 รวมจำนวน 1,361 รายการ ให้กับ 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ใช้ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เสี่ยงเกิดอุทกภัยและพื้นที่ภัยแล้ง ตามที่ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยเร่งด่วน ตามที่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ใน 5 กลุ่มประเภทโครงการ

สทนช. ประเมินว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 35,723 ไร่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 34.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 36,735 ครัวเรือน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มการลงทุนภาครัฐโดยการช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานคนในท้องถิ่น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 คะแนนโหวต :