สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สาวนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นราธิวาส (99 มม.) จ.ยะลา (68 มม.) และ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (62 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 40,082 ล้าน ลบ.ม. (69%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,457 ล้าน ลบ.ม. (68%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
• + กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับ
ฤดูแล้ง 2565/2566 ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำและระบบประปาบาดาล ของโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏร์วิชาคม) บ้านม่วง 
ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 
ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
+ กอนช. ติดตามหน่วยงานขุดลอกตะกอนทราย บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากแซง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ ให้กับ อบต.พะลาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดต่ำลงมาก ประกอบกับมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณจุดสูบน้ำเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดตะกอนทรายพัดวนกลับมาทับถมบริเวณจุดสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการขุดลอกตะกอนทราย บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากแซง บ้านนาอาลอน และบ้านพะลาน ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนในระยะยาวทาง อบต.พะลาน จะดำเนินการจัดหางบประมาณ เพื่อนำไปปรับปรุงจุดสูบน้ำให้เป็นร่องรับน้ำ สำหรับป้องกันทรายพัดวนกลับมาทับถมต่อไป


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar