สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้คงมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.พัทลุง (68 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (51 มม.) และ จ. จ.ตรัง (47 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 40,283 ล้าน ลบ.ม. (71%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,626 ล้าน ลบ.ม. (68%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยได้เดินเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง
เพื่อเร่งพร่องน้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว พื้นที่ จ.นราธิวาส ได้เดินเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 9 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ Hydro Flow 4 เครื่อง ส่วนในพื้นที่
จ.ปัตตานี เดินเครื่องสูบน้ำบริเวณโรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ 1 เครื่อง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คลี่คลาย
กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
+ครม.ขยายเวลาออกกฎกระทรวงค่าธรรมเนียม-ใบอนุญาต
การใช้น้ำทั้งระบบ 3 ฉบับ
วานนี้ (10 ม.ค. 66) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาในการออกกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4
การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ มีมติขยายระเวลาออกไปอีก 1 ปีตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค 66 เป็นต้นไป ได้แก่
1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้นแต่ละประเภท พ.ศ.…. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดของการใช้น้ำสาธารณะแต่ละประเภท ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง การใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ประเภทที่สอง การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และประเภทที่สาม การใช้น้ำเพื่อกิจการขนาดใหญ่
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำ
ประเภทที่สองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สาม พ.ศ.…. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามซึ่งไม่เกินอัตราที่กำหนดในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฯ
3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ
สำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สาม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ำ พ.ศ.…. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ำ
ในระหว่างที่ขยายเวลาการออกกฎหมายลำดับรองดังกล่าว จะมีการพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติ ก่อนเสนอ ครม. ต่อไป


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar