Net Zero GHG

รมว.วราวุธ ชี้ ภาคผลิตและบริการ คือหัวใจสำคัญของการปรับพฤติกรรมคนไทยไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งเป้าหมาย Net Zero GHG

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ทิศทางของนานาชาติและประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์" ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP) ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission 

แนวคิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ Sustainable consumption and production ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero GHG ภายในปี ค.ศ. 2065 หากภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต หรือภาคธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตสินค้าและการบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและกรอบความคิดของคนในสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้ การผลิตและการบริการนับจากนี้ไป จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแปลงการประกาศเจตนารมณ์ และคำมั่นสัญญาของผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเร่งด่วน ด้วยวิถีการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน หัวใจหลักของการดำเนินการอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้เน้นย้ำถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการปกป้องโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากมหันตภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเชื่อว่า “ด้วยพลังของพวกเราทุกคน เราทำได้”

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NetZeroGHG #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


image รูปภาพ
Net Zero GHG

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar