สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 พ.ย. 65

+ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่  
ส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ  จ.ภูเก็ต (68 มม.) จ.ตรัง (61 มม.) และ จ.ระนอง (59 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,718 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,821 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+  กอนช. ติดตามหน่วยงานรับมือฝนภาคใต้
กรมชลประทาน ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในละพื้นที่ 
โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ โดยคำนึงถึงการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม ตามลำดับ 
เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/66 ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กำหนดไว้
ขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว แต่ในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด 
พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65  ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดคะแนนโหวต :