สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิ.ย. 65

+ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ตรัง (76 มม.) จ.อุทัยธานี (67 มม.) และจ.นครศรีธรรมราช (64 มม.) 
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง 
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,788 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,054 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) 
+     สทนช. จัดประชุมระดมสมองทุกภาคส่วน เร่งทบทวนกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
     วานนี้ (20 มิ.ย. 65) นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี” โดยมี ผู้แทนหน่วยงานด้านน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
     แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ได้มีการดำเนินการมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมิน
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีบางกลยุทธ์/แผนงานที่ยังไม่มี
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยังไม่มีการขับเคลื่อน 
ซึ่งบางกลยุทธ์ควรต้องมีการปรับปรุงแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ต้องปรับปรุงแผนใหม่ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
     กระบวนการปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมาย
แผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี ในครั้งนี้ เน้นกระบวนการ co-design และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะมีจัดการประชุมของหน่วยงาน 20 ครั้งและระดมความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง 
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชนและคณะกรรมการลุ่มน้ำสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมและในระบบออนไลน์ เพื่อให้การปรับแผนแม่บทฯน้ำ สามารถตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านน้ำในภาพรวมของประเทศ


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิ.ย. 65


คะแนนโหวต :