รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 กระตุ้นการสร้างสุขภาพดีของประชาชน สร้างสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 กระตุ้นการสร้างสุขภาพดีของประชาชน สร้างสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

img-slide

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “Only One Earth : โลกหนึ่งเดียว กับสมดุลชีวิตที่ยั่งยืน” ที่เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ กลไกทางสุขภาพและแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพของตนเอง สร้างสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียว โดยให้ความสำคัญกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลายประการ เช่น ปัญหาขยะติดเชื้อ โดยในปี 2564 พบว่า มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ ถึงร้อยละ 87 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของขยะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งจากโรงพยาบาล จากการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) และสถานที่พักรักษาอื่นๆ ตลอดจนปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 กระทรวงสาธารณสุขยังคงให้ความสำคัญ และกำหนดให้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้ฝุ่นละออง PM2.5 เป็น 1 ใน 2 โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ต้อง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้สื่อสารเตือนภัย แจ้งเหตุ การปฏิบัติตนและมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ลดการเผาป่า ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :