ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

นางสาว ปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวผ่านรายการ Hello APEC ในประเด็น รับรู้ สร้างความเข้าใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี APEC 2022 ว่า เอเปคคือ การรวมตัวเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นการรวมตัวที่มีประชากรและขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก โดยมีประชากรที่รวมตัวกว่า 2.9 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากรโลก ส่วนมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่าการค้าโลก จะเห็นได้ว่าเป็นการรวมตัวของ 21 เขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ โดยประเทศไทยเป็น 1 ในเขตเศรษฐกิจที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่ปี 2532 เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและลงทุนให้สะดวก รอดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจุดมุ่งหมายหลักมุ่งความมั่นคง การกินดีอยู่ดีของประชาชนภูมิภาคเอเปค ทั้งนี้ประโยชน์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเอเปค อย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมคือ ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อคนในประชากรเอเปค เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับไทยที่ ค่า GDP เพิ่มขึ้น ฉะนั้นจะเห็นว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโควิด-19 เอเปค ยังได้มีการหารือถึงการสนับสนุน วัคซีน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ทันท่วงที ช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ได้

สำหรับปีนี้ที่ไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ได้เตรียมแผนการจัดประชุมทั่วประเทศ ถือโอกาสให้ประเทศ หรือผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภูมิภาคต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและศักยภาพของประเ ทศไทย และประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึ่งประเด็นที่ไทยมุ่งจะขับเคลื่อนหลักคือ Open Connect balance เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก 1.Open การเปิดกว้าง เน้นมิติการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ขณะนี้ที่ไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนคือ การรื้อฟื้นเขตการค้าเสรีอีกครั้ง 2. Connect การเชื่อมโยงเพื่อการเดินทางข้ามพรมแดน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ 3. balance การสมดุลจากการฟื้นวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยประเทศไทยนั้น ได้เดินหน้า BCG โมเดล โดยได้นำเสนอและขับเคลื่อนในกรอบเอเปคเช่นกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมอย่างสมดุล คาดหวังว่าการประชุมเอเปค ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้นำแต่ละประเทศจะแสดงเจตนารมย์ มุ่งมั่นขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :