ครม. อนุมัติ 574.11 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่ 56 จังหวัด

ครม. อนุมัติ 574.11 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่ 56 จังหวัด

img-slide

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 574.11 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า โดยจะจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ 56 จังหวัด มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย คิดเป็นเงิน จำนวน 574.11 ล้านบาท แก่เกษตรกร 4,941 ราย และจำนวนสุกร 159,453 ตัว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในสุกร ดำเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกรมปศุสัตว์ ซึ่งในขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการกว่าร้อยละ 70 ซึ่งหากพัฒนาได้สำเร็จ ไทยจะเป็นชาติแรกในโลกที่พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในสุกรได้เป็นชาติแรก พร้อมกันนี้กรมปศุสัตว์ยังได้ดำเนินระบบการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแล ให้เกษตรกร ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรค อาทิ ให้มีรั้วรอบฟาร์ม ให้มีจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจโรคตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล พร้อมชี้แจงให้ประชาชนอย่างโปร่งใส ที่สำคัญต้องลดความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้บริโภค ในขณะนี้ให้มากที่สุด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :