ยกระดับวงการสัตวแพทย์ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน ภายใต้ทรีมงาน สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่

ยกระดับวงการสัตวแพทย์ไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน ภายใต้ทรีมงาน สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่

logomain

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ระหว่างวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ทั่วโลก จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์เสมือนจริง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระดับนานาชาติทั่วโลก 

ในปีนี้มีทรีมหัวข้อในการจัดประชุมคือ “สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่  (Well Being Animal to Well Living People in the New Normal) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนนี้ โดยการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ (ICVS 2021) เป็นการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นประสานความร่วมมือกันในการเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศและสากล ซึ่งประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้ความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและผู้นำในอันดับโลก 

วิชาชีพสัตวแพทย์ถือเป็นบทบาทที่ท้าทาย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รวมมีมูลค่าแล้วมากกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :