พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนา และมีความมั่นคง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อสถานการณ์ ภายใต้ 3 มิติคือ "พร้อมรับ ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง" รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ไทยก้าวสู่สังคม New Normal หรือ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศค่อยๆ ดีขึ้น แต่ยังคงต้องขอความร่ว

นายกรัฐมนตรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผลักดันการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รองรับสถานการณ์หลังโควิด-19

logomain

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนา และมีความมั่นคง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อสถานการณ์ ภายใต้ 3 มิติคือ "พร้อมรับ ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง" รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ไทยก้าวสู่สังคม New Normal หรือ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศค่อยๆ ดีขึ้น แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน 

ขณะนี้ รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอและวัคซีนทุกตัวผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและ อย.ของไทยแล้ว พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไป แต่หากประชาชนไม่ฉีดวัคซีนอาจทำให้โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้

นอกจากนี้ รัฐบาลจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลิตผลไปวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการท่องเที่ยวและรองรับราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีความผันผวนในอนาคต เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน รองรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :