สกพอ. เปิดเวทีชูความสำเร็จต้นแบบแผนงานบูรณาการอีอีซี สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดแผนงานฯ ปี 66 สร้างความร่วมมือ รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ใช้งบคุ้มค่าสูงสุด เร่งเครื่องเศรษฐกิจไทย

สกพอ. เปิดเวทีชูความสำเร็จต้นแบบแผนงานบูรณาการอีอีซี สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดแผนงานฯ ปี 66 สร้างความร่วมมือ รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ใช้งบคุ้มค่าสูงสุด เร่งเครื่องเศรษฐกิจไทย

logomain

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. จัดงานเสวนาเปิดความสำเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากโครงการภายใต้แผนงานบูรณการอีอีซี ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น กว่า 500 คน จาก 150 หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การจัดเสวนา เพื่อขับเคลื่อนแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี ให้เป็นรูปธรรมผ่านแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาและแผน อีอีซี ที่ประสบผลสำเร็จ การเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเตรียมกำหนดเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด ให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปี 2566 ที่ สกพอ. กำหนด 4 แนวทางตามภารกิจที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงส่งต่อการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล /พัฒนาและยกระดับบุคลากร การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม /พัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน /และดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการ ฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่อีอีซีไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ GDP ทั้งในระดับพื้นที่ และในภาพรวมของประเทศ

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :