ครม.อนุมัติงบกลาง 2.7 หมื่นล้านบาท เตรียมรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ครม.อนุมัติงบกลาง 2.7 หมื่นล้านบาท เตรียมรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

logomain

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางปี 2564 จำนวน 27,005.66 ล้านบาท สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม สำหรับดำเนินการในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 ด้านคือ

ด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ต่อไปอีก 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 วงเงิน 2,018 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

สนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท

ด้านจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.56 ล้านคน วงเงิน 18,815 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นโดยผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/คน/เดือน ในส่วนผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/คน/เดือน และได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55บาท/คน/3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 500 บาท/คน/เดือน เบี้ยความพิการ จำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

ด้านการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) วงเงิน 1,642 ล้านบาทและด้านสำหรับจัดสรรสวัสดิการแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) วงเงิน 4,530.66 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีบัตรฯ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจทำให้ผู้สมัครรอบใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :