กรมอนามัย แนะใช้ 6 แนวทาง Lifestyle Medicine ช่วยวัยเกษียณ สุขภาพดีมีความสุข

รมอนามัย แนะใช้ 6 แนวทาง Lifestyle Medicine ช่วยวัยเกษียณ สุขภาพดีมีความสุข

img-slide

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ในปี 2574 ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 พบผู้สูงอายุไทยมีทั้งสิ้น 12.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.4 จากประชากรทั้งหมดและมีผู้ทำงานในส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่กำลังจะเกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เกษียณถือว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย มีเวลาว่างมากขึ้น อาจมีความรู้สึกเหงา อ้างว้าง กลัว โดดเดี่ยว อาจรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง ซึมเศร้า หรือใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ประกอบกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง

กรมอนามัย ขอแนะนำให้ผู้ที่จะเกษียณอายุและผู้สูงอายุ สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการสุขภาพตนเองตามแนวทาง Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต ภายใต้ 6 องค์ประกอบคือ 1.การกิน เน้นกินข้าวกล้องและปลาเป็นหลัก ลด หวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำ ดื่มนมให้เพียงพอ 2.มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมในความเหนื่อยระดับปานกลางเฉลี่ยอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ควบคู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 3.นอนหลับให้มีคุณภาพและเพียงพอ 4.ควบคุมความเครียด 5.หลีกเลี่ยงสารหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ เหล้า บุหรี่ และ 6.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งการปฏิบัติตนตามแนวทาง Lifestyle Medicine จะส่งผลให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข สร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar