ธรรมนัส มอบนโยบาย ย้ำชัด! ขับเคลื่อนด้านการเกษตร เกษตรกรต้องกินดี อยู่ดี เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตร

ธรรมนัส มอบนโยบาย ย้ำชัด! ขับเคลื่อนด้านการเกษตร เกษตรกรต้องกินดี อยู่ดี เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตร

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกล่าวว่า ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้อย่างมั่นคง ภาคเกษตรไทยต้องแข็งแกร่ง มีศักยภาพการแข่งขัน ประการแรกคือ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ เร่งผลักดันดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ได้แก่

1. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรโดยเป็นศูนย์บริการร่วม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเกษตรกร ติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

2. สร้างครอบครัวเกษตร เน้นการทำงานของทุกคนทุกหน่วยงาน ต้องทำงานเป็น Team Work ร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ

3. ขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. เน้นทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาถูกจุด

- การรับมือภัยธรรมชาติจะต้องวางแผนมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน

- ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

- ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ 1.ผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider)

- การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร บริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน สนับสนุนให้บริการเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการการผลิต

ด้านนายอนุชา นาคาศัย และ นายไชยา พรหมา 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยินดีที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ให้ภาคเกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น พร้อมร่วมมือกับขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar