กระทรวงมหาดไทย กำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566

กระทรวงมหาดไทย กำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566

img-slide

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2566 โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ให้มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยประจำหมู่บ้าน/ชุมชน แผนอพยพประชาชน และสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่องทางการสื่อสาร ให้ชัดเจนพร้อมทั้งให้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จาก "ผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ รวมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน

ส่วนการเผชิญเหตุ เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลัง ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยในเขตชุมชนเมือง ให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้ง จัดกำลังตรวจตราบริเวณเสาไฟฟ้าในเขตชุมชน สถานศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดไฟฟ้ารั่ว และเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย ให้จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การแจกจ่ายอาหาร สิ่งของด้านการดำรงชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar