รมว.วราวุธ สั่งยกระดับเฝ้าระวัง รับมือควบคุมไฟป่า เน้นย้ำ หัวใจสำคัญ คือ การสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน .

รมว.วราวุธ สั่งยกระดับเฝ้าระวัง รับมือควบคุมไฟป่า เน้นย้ำ หัวใจสำคัญ คือ การสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประชุมปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่ง รมว.ทส. ได้มอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยขอให้ทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นมากขึ้น มีการสื่อสารเชิงรุก เร่งรัดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ และพื้นที่เกิดเหตุซ้ำซาก ครอบคลุมพื้นที่ เมือง ป่า เกษตร ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ตั้งเป้า "ชิงเก็บ ลดเผา" ให้ได้มากกว่า 3,000 ตัน จัดทำแนวกันไฟ มีการใช้ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) นำเทคโนโลยีมาใช้ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงและเศษวัสดุทางการเกษตร การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต กำกับดูแลในทุกระดับ ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน คือ สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเหตุการณ์เกิดไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง รวมถึงต้องดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ มีฐานข้อมูลที่ตรงกัน โดยให้ ทสจ. ทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :