สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือโรงพยาบาล สถานประกอบการ ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือโรงพยาบาล สถานประกอบการ ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ผู้ประกันตน

img-slide

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงระบบด้านการจัดบริการและการป้องกันโรค

สำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานพยาบาลในพื้นที่ เริ่มดำเนินโครงการเพื่อค้นหาความเสี่ยงหลอดเลือดและหัวใจ นำร่องพร้อมกันใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ระยอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี และชลบุรี ทำให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพ โดยใช้โมเดลเชิงรุกคือ เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง และน้อย ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลระยะเวลา 6 เดือน และติดตามผลระบบ Telemedicine พร้อมดำเนินการปรับพฤติกรรม มีเป้าหมายผู้ประกันตน 300,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย เกิดต้นแบบด้านการบริการและป้องกันโรคในสถานประกอบการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนต่อหัวเฉลี่ย รายละ 910 บาท วงเงิน 187.50 ล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :