กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

img-slide

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้พิการ ได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม พร้อมทั้งเข้าไปทำความเข้าใจกับสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีงานทำ มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการ ให้เปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำ บริเวณพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน ในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ โดยมีผลการดำเนินการตามโครงการฯ ปี 2565 จากเป้าหมาย 1,000 คน มีนายจ้างหรือสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 196 แห่ง มีหน่วยบริการสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ 861 แห่ง  ส่วนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ 1,673 คน ในจำนวนมีผู้พิการมีงานทำ 1,499 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 499 คน ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 170 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวถึงแผนการขยายโอกาสให้คนพิการมีงานทำว่า กรมการจัดหางานมีเป้าหมายในการขยายการมีงานทำให้คนพิการเพิ่มขึ้นปีละ 20% จากโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเสมอภาค สร้างโอกาสให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โอกาสนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการที่ได้ให้สิทธิคนพิการมีงานทำ สำหรับสถานประกอบการที่สนใจร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตรา 35 ติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :