กระทรวงแรงงาน ย้ำ ! นายจ้าง เร่งยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ กลุ่มสถานะผิดกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุด 15 ส.ค.นี้

กระทรวงแรงงาน ย้ำ ! นายจ้าง เร่งยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ กลุ่มสถานะผิดกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุด 15 ส.ค.นี้

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "NNT ขดหารน ย้ำ! นายจ้าง เร่งยื่นบัญชีรายชื่อ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ชาติ ก่อนสิ้นสุด 15 ส.ค.นี้ ® thainews.prd.go.t สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้อง และเป็นแรงงานที่เข้ามาเมืองผิดกฎหมายก่อนวันที่ 5 ก.ค.2565 หรือใบอนุญาตทำงานหมดอายุและไม่ได้ต่อใบอนุญาต หรือแรงงานเวียดนามที่เข้าเมืองด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เร่งยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้

โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต่อกรมการจัดหางานผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ e-workpermit.doe. go.th โดยต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 60 วัน หลังยื่น Name List และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หลังจากนั้นนายจ้างต้องยื่นขอหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล หรือเอกชน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นจะทำงานและอยู่ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :