อาชีวะ โชว์ความสำเร็จผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

อาชีวะ โชว์ความสำเร็จผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

img-slide

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม “การพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” จัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งเป็นผลงานคณะครู นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชนและนำปัญหามาเป็นโจทย์วิจัยนำไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ถือเป็นการสร้างทักษะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านการทำโครงงาน ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของอาชีวศึกษาในปี 2565 ที่มอบในเรื่อง “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ได้มอบให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาไปทำงานร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมหาแหล่งทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเน้นย้ำที่จะต้องสร้างทักษะต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ (Socail LAB) ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริง พร้อมที่จะออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในโลกของศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ร่วมนำทีมคณะผู้บริหารและครู นักวิจัย จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 คัดเลือกและนำผลงานนวัตกรรมที่ได้สร้างผลลัพธ์ และผลกระทบสูงต่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่างๆ และกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญ ในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชน สังคม มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได้นำผลการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้มอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ได้แก่ เครื่องหั่นฟ้าทะลายโจร เครื่องหั่นมะระขี้นก เครื่องบดหยาบมะระขี้นก เครื่องหั่นมะระขี้นกแบบแยกเม็ดระบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องอบแห้งระบบลมร้อนด้วยพลังงานไฮบริด และเครื่องบรรจุแคปซูล ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้ชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :