เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ เป็นประธานการประชุมหารือรูปแบบ และแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวรอ และหน่วยงานราชการ เอกชน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ กล่าวว่า สปข.๔ จะส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้ ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก


image รูปภาพ
เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


คะแนนโหวต :