การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านอยู่อาศัย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแบบหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งได้มีการประชุมหารือเพื่อหาวิธีเร่งรัดให้คนจนได้มีบ้านอยู่อาศัยเร็วขึ้น และคุณภาพที่ดี อีกทั้งเป็นการปรับปรุงฐานะทางการคลัง การเงินของ การเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ มีการแบ่งปันข้อมูลการบริหารงาน โดย ธอส. ต้องการให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ในขณะที่การเคหะแห่งชาติต้องการให้คนไทยมีบ้านและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อย และเมื่อ 2 องค์กร มาร่วมกัน ย่อมจะเกิดพลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพมาก เพราะจะทำให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ และเกิดทางเลือกที่ว่า จะเช่าอยู่หรือเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องการทำงานเรื่องนี้ให้ประชาชนได้มีบ้านอยู่อาศัยให้ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #การเคหะแห่งชาติ #ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #ผู้มีรายได้น้อย


image รูปภาพ
การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านอยู่อาศัย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar