กระตุ้นสมาคมโรงแรมไทย ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

“วราวุธ” กระตุ้นสมาคมโรงแรมไทย ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บรรยายพิเศษในการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ในหัวข้อ "บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน" เน้นย้ำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การดำเนินตามแนววิถีใหม่รองรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กระทรวงทรัพย์ฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับ ดูแล แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่ของประเทศ มีกรอบและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ มีมาตรการควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการมลพิษและของเสียที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ที่เหมาะสม การป้องกันน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM2.5 รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ท่องเที่ยวธรรมชาติ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


image รูปภาพ
กระตุ้นสมาคมโรงแรมไทย ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar