ครม. ไฟเขียว ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน

ครม. ไฟเขียว ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

ที่ประชุม ครม. (20 ก.ย. 65) เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยรัฐบาลจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 จากเดิมจ่ายฝ่ายละ 5% ลดเหลือฝ่ายละ 3%

ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 240 บาท/เดือน 

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19 #GCC


image รูปภาพ
ครม. ไฟเขียว ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน


คะแนนโหวต :