สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.ตราด (204) จ.อุบลราชธานี (119) และ จ.เชียงใหม่ (92)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,768 ล้าน ลบ.ม. (57%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,689 ล้าน ลบ.ม. (57%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ แม่งัด กิ่วคอหมา กิ่วลม อุบลรัตน์ น้ำพุง หนองปลาไหล และบึงบระเพ็ด
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก- ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี หนองคาย กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด 
+   วานนี้ (8 ส.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรังและพัทลุง เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้
 กรมชลประทาน เร่งรัดการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 65 และเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง รวมถึงช่องลัดและคันกั้นน้ำ
ในปี 2567
 สทนช. พิจารณายกระดับโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังและโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรังเป็นโครงการสำคัญ พร้อมทั้งเร่งรัดการศึกษาผังน้ำให้แล้วเสร็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม
น้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้มีแผนในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พร้อมรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลที่ได้งบประมาณไปแล้วให้เสร็จโดยเร็ว


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :