สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.นราธิวาส (101) จ.บุรีรัมย์ (81) (68) และ จ.เพชรบุรี (66)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มลดลง
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,630 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38,926 ล้าน ลบ.ม. (54%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กิ่วคอหมา กิ่วลม และน้ำพุง
+ วานนี้ (22 มิ.ย. 65) สทนช. ประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม
โครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลิตภาพการใช้น้ำภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการซึ่งรวมถึงน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และระดับลุ่มน้ำ โดยดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ แผนงานโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำของประเทศ ในขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้รับฟังรายงานผลการศึกษา “โครงการปรับปรุงระบบประเมินและเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการจัดทำระบบประเมินความเสียหายจากอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำให้สามารถเชื่อมโยงผลการดำเนินงานจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปยังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาของทั้ง 2 โครงการจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี ในระยะ 5 ปี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการด้วย
ทั้งนี้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมจะนำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานทั้ง 2 โครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :