สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.ตรัง (113) จ.สุพรรณบุรี (68) และ จ.สระแก้ว (68) 
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มลดลง
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,716 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38,993 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กิ่วคอหมา กิ่วลม และน้ำพุง
+ กอนช. ติดตามการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนลำปาว ตามมาตรการที่ 8
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ แต่การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประกอบด้วยบุคลากรจาก 
4 ส่วน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และตัวแทนกรมชลประทาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านการส่งน้ำและการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ที่จะทำให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เขื่อนลำปาว เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เอื้อประโยชน์ทั้งด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง 
โดยมีพื้นที่ทำนาปรังกว่า 2 แสนไร่ พื้นที่ประมงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กว่า 2 พันไร่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปีเป็นจำนวนมาก แต่ยังพบว่าบางช่วงมีปัญหาในการขาดแคลนน้ำ เป็นสาเหตุให้พืชผลและบ่อกุ้งได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่เขื่อนลำปาวทำการปิดน้ำ เพื่อซ่อมแซมคูคลอง ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการหาข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ซึ่งมติที่ประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวันส่งน้ำฤดูทำนาปี 2565 ทั้งคลองฝั่งซ้าย และขวา เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ไปจนถึงประมาณวันที่ 30 ตุลาคม 2565


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :