เกษตรแปลงใหญ่ ผ่านรับรองแล้ว 8,918 แปลง

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความคืบหน้าเกษตรแปลงใหญ่ ผ่านรับรองแล้ว 8,918 แปลง สร้างรายได้ผลผลิตกว่า 7 หมื่นล้าน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ว่า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายครบทุกด้าน มีการรับรองแปลงใหญ่ รวม 8,918 แปลง เกษตรกร 496,090 ราย โดยทั้งหมดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี 

ขณะที่การบริหารจัดการ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรตามแผนเช่นกันโดยแปลงใหญ่ปี 2564 จำนวน 972 แปลง เน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องสะสมมาตลอด 6 ปี ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิตถึง 31,145 ล้านบาท และการเพิ่มผลผลิต 40,429 ล้านบาท รวมกว่า 71,575 ล้านบาท และมีเกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวม 188,707 ราย 

ทั้งนี้จากข้อมูลถึงเดือนเมษายน มีแปลงที่ได้รับรองเพิ่ม 737 แปลง เกษตรกร 26,004 ราย พร้อมสนับสนุนให้ทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก ร่วมกันจัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กรมส่งเสริมการเกษตร #เกษตรแปลงใหญ่


image รูปภาพ
เกษตรแปลงใหญ่ ผ่านรับรองแล้ว 8,918 แปลง


คะแนนโหวต :