รายงานข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

>>>ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.เมืองฯ) ภาคกลาง จ.สระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ) 
(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม


image รูปภาพ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565


คะแนนโหวต :