สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 ม.ค. 65

+ ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลดลงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ยะลา (11 มม.) จ.ชุมพร (7 มม.) และ จ.นครศรีธรรมราช (6 มม.)
 + เฝ้าระวังน้ำทะเลยกตัวสูงบริเวณอ่าวไทย ทำให้น้ำทะเลซัดฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ชายทะเล เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี มีน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้น 0.3-0.6 ม.
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 36,097 ล้าน ลบ.ม. (62%) ขนาดใหญ่ 28,997 ล้าน ลบ.ม. (61%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง อยู่ในเกณฑ์ปกติ เฝ้าระวังค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา 
+                 กอนช. ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์
ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้งปี 2564/2565 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วงปี 2565 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 โดยขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ดังนี้
 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดชัยภูมิ โดย คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณา (ร่าง) แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 
 จังหวัดสตูล โดย คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จำนวน 33 โครงการ
- ปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ในปี 2565-2567 จำนวน 5 รายการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ตามมติ กนช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64
 จังหวัดนราธิวาส โดย คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จำนวน 129 โครงการ  
- ปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ในปี 2565-2567 จำนวน 9 รายการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ตามมติ กนช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64
ทั้งนี้ กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำต้นทุนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 ม.ค. 65


คะแนนโหวต :