สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 7.00 น.

+ สภาพอากาศวันนี้ :ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทย
มีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง
คาดการณ์ : วันที่ 25–26 พ.ย. 66 ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

+ ปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศ ณ วันที่ 20.พ.ย. 66 น้อยกว่า ปี 65 จำนวน 3,875 ล้าน ลบ.ม. สรุปได้ดังนี้
 ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 64,052 ล้าน ลบ.ม. (78%)
 ปริมาณน้ำใช้การ       39,883 ล้าน ลบ.ม. (69%)
 การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดใหญ่
    ระดับน้ำเกินระดับควบคุมสูงสูด 11 แห่ง ภาคเหนือ : กิ่วลม
แม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา แม่มอก แควน้อยบำรุงแดนและ
บึงบอระเพ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลรัตน์ และลำปาว
ภาคกลาง : ป่าสักชลสิทธิ์ ภาคตะวันออก : ขุนด่านปราการชล
และหนองปลาไหล
    ระดับน้ำเกินระดับควบคุมต่ำสุด 4 แห่ง ภาคเหนือ: สิริกิติ์
และทับเสลา ภาคกลาง : กระเสียว ภาคตะวันออก : คลองสียัด
     โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการ 1) วางแผนการระบายน้ำ
โดยจัดลำดับความสำคัญตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด  
2) ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและ
ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และ  
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยการใช้น้ำภาคการเกษตร
ให้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้ำและเพิ่มรายได้ในพื้นที่

+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี

+พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในช่วง
1-3 วัน บริเวณ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

+ ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง รวม 6 อำเภอ 48 ตำบล 274 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,857 ครัวเรือน

+สถานการณ์น้ำท่า
 น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
 น้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง       อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

+กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12  นิ้ว เพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็น 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตร
นาข้าวและชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ ทต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้เกษตรกร
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน
4 หมู่บ้าน 1,181 ครัวเรือน 3,376 คน พื้นที่เกษตรนาข้าว โดยประมาณ 800 ไร่ ปัจจุบันสูบระบายน้ำท่วมขังได้แล้วทั้งสิ้น 231,200 ลูกบาศก์เมตร และจะดำเนินการจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ

+สทนช. เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ แสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเชิญประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของ หรือครอบครองที่ดิน หรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ร่วมดาวน์โหลดผังน้ำและ
ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ
สทนช. ยังได้เผยแพร่แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบบทางน้ำ แผนผังแสดงผังน้ำ แผนที่แสดงพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และรายการประกอบผังน้ำ
ทางระบบอินเทอร์เน็ตของ สทนช. (www.onwr.go.th) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66 จนถึงวันที่ 7 ม.ค. 67
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังน้ำมีสิทธิเสนอข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศนี้
โดยให้ทำเป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ (www.onwr.go.th) ภายในวันที่ 7 ม.ค. 67


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar