กรมอุทยานฯไม่อนุญาตให้นำเข้าอิกัวนา

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคำสั่งกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า เพื่อควบคุมจำนวนอิกัวนาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ในพื้นที่ธรรมชาติไม่ให้ขยายพันธุ์มากขึ้น หลังจากความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า มีคำสั่งออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง “กำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า” เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับการพบอิกัวน่าจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติบริเวณจังหวัดลพบุรี โดยกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอิกัวน่าที่พบบริเวณดังกล่าวเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ตังกล่าวในธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง “กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565” ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง คือ กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์วงศ์อิกัวน่า ลำดับที่ 690 อิกัวน่าทุกชนิดในสกุลอิกัวนา
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #อิกัวนา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar