สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 17 พ.ย. เวลา 7.00 น.

+ สภาพอากาศวันนี้ :ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมี
ลมแรง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
คาดการณ์ : วันที่ 17–19 พ.ย. 66 มวลอากาศเย็นกำลังแรง
อีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้ตอนบนมีฝน
ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
+   ปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศ ณ วันที่ 16.พ.ย. 66 น้อยกว่า ปี 65 จำนวน 3,868 ล้าน ลบ.ม. สรุปได้ดังนี้
ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 64,128 ล้าน ลบ.ม. (78%)
 ปริมาณน้ำใช้การ       39,961 ล้าน ลบ.ม. (69%)
 + เฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่
    ระดับน้ำเกินระดับควบคุมสูงสูด 11 แห่ง ภาคเหนือ : กิ่วลม แม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา แม่มอก แควน้อยบำรุงแดนและบึงบอระเพ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลรัตน์ และลำปาว ภาคกลาง : ป่าสักชลสิทธิ์ ภาคตะวันออก : ขุนด่านปราการชล และหนองปลาไหล
    ระดับน้ำเกินระดับควบคุมต่ำสุด 4 แห่ง ภาคเหนือ: สิริกิติ์ และทับเสลา ภาคกลาง : กระเสียว ภาคตะวันออก : คลองสียัด
     โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการ 1) วางแผนการระบายน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด  2) ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และ  3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยการใช้น้ำภาคการเกษตรให้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำและเพิ่มรายได้ในพื้นที่     
+พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในช่วง 1-3 วัน บริเวณ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง
สุราษฎร์ธานี ระนอง และปัตตานี
+ ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2566
ลงวันที่ 12 พ.ย. 66 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
1. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา
2. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% บริเวณ จ.ระนอง และสุราษฎร์ธานี และอ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าความจุเก็บกัก ที่มีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างฯ และส่งผลกระทบให้น้ำท่วมบริเวณด้านท้ายน้ำ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ
+ สทนช. ติดตามความก้าวหน้า การจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน
วานนี้ (16 พ.ย. 66) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเสนอ (ร่าง) ผังน้ำฉบับสมบูรณ์ ที่ปรับแก้ไข หลังผ่านการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 และได้ร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สทนช. ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ หรือครอบครองที่ดิน อาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตผังน้ำ
ร่วมดาวน์โหลดผังน้ำและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อ
ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตของ สทนช. (www.onwr.go.th) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากนี้ สทนช. จะนำเสนอผังน้ำต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาและประกาศกำหนดผังน้ำในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผังน้ำเป็นการกำหนดพื้นที่ทางน้ำหลาก สำหรับสงวนรักษา การระบายน้ำ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำเกิดเอกภาพอย่างเป็นระบบ
+ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
+ น้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar