ย้ำชัด ขับเคลื่อนด้านการเกษตร เกษตรกรต้องกินดี อยู่ดี

ธรรมนัส มอบนโยบาย ย้ำชัด ขับเคลื่อนด้านการเกษตร เกษตรกรต้องกินดี อยู่ดี เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกล่าวว่า ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้อย่างมั่นคง ภาคเกษตรไทยต้องแข็งแกร่ง มีศักยภาพการแข่งขัน ประการแรกคือ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ เร่งผลักดันดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ได้แก่
1. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรโดยเป็นศูนย์บริการร่วม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเกษตรกร ติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
2. สร้างครอบครัวเกษตร เน้นการทำงานของทุกคนทุกหน่วยงาน ต้องทำงานเป็น Team Work ร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ
3. ขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. เน้นทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาถูกจุด
-การรับมือภัยธรรมชาติจะต้องวางแผนมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน
-ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
-ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ 1.ผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider)
-การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร บริหารจัดการความเสี่ยง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน สนับสนุนให้บริการเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการการผลิต

ด้านนายอนุชา นาคาศัย และ นายไชยา พรหมา 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยินดีที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ให้ภาคเกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น พร้อมร่วมมือกับขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #มอบนโยบาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar