สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 8 ก.พ. 66

+  ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.นครพนม (55 มม.) จ.นครราชสีมา (46 มม.) และ จ.อุทัยธานี (29 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 36,548ล้าน ลบ.ม. (63%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 29,347 ล้าน ลบ.ม. (61%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมทรัพยากรธรณีร่วมจัดทำระบบข้อมูลธรณีวิทยาเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี (เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66) ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการตามแผนแม่บทฯน้ำ ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบการจัดการข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลน้ำให้เป็นระบบเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ทั้งนี้ เลขาธิการ สทนช. ให้กรมทรัพยากรธรณีจะจัดทำแผนการก่อตั้งสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ในการแจ้งเตือนภัยกับประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar