สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 ก.พ. 66

+  ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.นราธิวาส (75 มม.) จ.สระบุรี (37 มม.) และ จ.สงขลา (34 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 36,688 ล้าน ลบ.ม. (63%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 29,467 ล้าน ลบ.ม. (62%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และชัยภูมิ
วานนี้ (6 ก.พ. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และชัยภูมิ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด โดยให้ สทนช. กำกับ ติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด และให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมอาคารประกอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จ.ชัยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำสามารถนำน้ำไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้มากขึ้น
3. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ที่มีศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี วิชาการใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้มีความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภค-บริโภค การเกษตร รวมถึงการเติบโตทั้งชุมชนเมือง และเศรษฐกิจคะแนนโหวต :